BIOGRAFIE

 

1. Andrzej Eysymont ur. ok. 1580 na terenie Grodzieńszczyzny, być może syn Łukasza Kozłowicza woźnego powiatu grodzieńskiego, dzieci: Józef, Bazyli.

1.2. Bazyli Eysymont ur. ok. 1610 na terenie Grodzieńszczyzny, dzieci: Marcin, Kazimierz, Aleksander, Krzysztof, Stefan.

1.2.2. Kazimierz Eysymont ur. ok. 1640 na terenie Grodzieńszczyzny, zm. po 30.01.1720, od Króla Jana III Sobieskiego otrzymał przywilej na podczaszostwo orszańskie 11.02.1694 r., a zgłoszone do akt łuckich 30/06/1698 r., członek poselstwa do Moskwy 1695, podstarości orszański 1695-1711. Wymieniany w Herbarzach Adama Bonieckiego, Ksawerego Niesieckiego, Seweryna Uruskiego i opracowaniach współczesnych historyków profesorów Andrzeja Rachuby i Henryka Lulewicza.

Żonaty z Baranowiczówną, według dokumentu wywodowego z 20.11.1797 roku do samorządu szlacheckiego powiatu skwirskiego w Pustowarni na Wołyniu, dzieci: Jan i być może córki Felicja i Barbara.

1.2.2.1. Jan Eysmont ur. ok. 1675 zm. ok. 1728, osadczy werbowski żonaty z Katarzyną z Łuczyców Wyhowskiej

1.2.2.1.2. Stefan Eysmont ur. 26.12.1718 w Sokule zmarł po 1797, wraz z bratem Józefem w dniu 12.03.1740 aktykowali testament po ojcu Janie. Dzieci: Jakub, Antoni, Aleksander, Grzegorz, Maciej, Piotr, Bazyli zamieszkujący w Werbowej (Werbówka)

1.2.2.1.2.4. Grzegorz Eysmont ur. 13.10.1764 w Werbowej na terenie Wołynia, żonaty z Marianną Matusiewicz - dzieci: Stanisław Kostka, Jan Paweł, Fortunat,

1.2.2.1.2.4.2. Jan Paweł Ejsmont ur. 1810, na terenie Żytomierszczyzny w Wolicy Zarubinieckiej, zm. ok. 1873, wpisany do VI części Księgi Szlachty Guberni Wołyńskiej pod numerem 5018 z 15.12.1841 roku i przepisany do VI części Księgi Szlachty Guberni Kijowskiej pod numerem 11149 z 08.12.1852 roku. Ukończył szkołę realną w Żytomierzu. Według dokumentów wywodowych z roku 1841 składanych do Deputacji Szlacheckiej Guberni Wołyńskiej w Żytomierzu jest wymieniany jako registrator kolegialny, w późniejszych dokumentach jako urzędnik Powiatowego Sądu Ziemskiego - asesor w IV Okręgu Sądowym powiatu Starokonstantynowskiego; od roku 1845 w randze Radcy Gubernialnego, a w 1852 w randze Tytularnego Radcy w Urzędzie Gubernatora Kijowskiego – sekretarz II wydziału w tym urzędzie, awansowany w 1853 roku do rangi Kolegialnego Asesora w Kijowie. W Księdze Pamiątkowej Kijowskiej Guberni na rok 1856 we władzach Rady Guberni Kijowskiej jako Kolegialny Asesor z odznaczeniem za 15 lat pracy, ostatni zapis jest z lutego 1873 jako sekretarz, Asesor Kolegialny w Wydziale Pomocy Społecznej - członek stały, otrzymał order za udział w wojnie 1855 roku.

Żonaty z Kamilą Diatełowicz, dzieci: Henryka Paulina, Stefan, Gracjanna, Aleksander, Władysław

Henryka Paulina ur. 12.02.1842 Żytomierz, ochrzczona 17.05.1842 r. w żytomierskim rzymsko-katolickim kościele katedralnym. Ukazem Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu Imperium Rosyjskiego z 08.12.1852 r. pod numerem 11149 do szóstej części Szlacheckiej Księgi Rodowodów guberni Kijowskiej została wpisana i dołączona do rodu;

Stefan ur. 08.08.1844 Żytomierz, ochrzczony w kościele katedralnym miasta 03.09.1844 roku, zmarł 02.01.1904 r. Kijów, pochowany na Cmentarzu Bajkowym w Kijowie. Ukazem Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu Imperium Rosyjskiego z 08.12.1852 roku pod numerem 11149 do szóstej części Szlacheckiej Księgi Rodowodów guberni Kijowskiej został wpisany i dołączony do rodu, według Ksiąg Pamiątkowych Guberni Kijowskiej zaprzysiężony adwokat okręgu w Kijowie od 1887 do 1902 roku, mieszkał w Kijowie przy ulicy Żytomierskiej 3, Michajłowskiej 10 oraz Nowo Włodzimierskiej 18.

Gracjanna ur. 18.12.1847 Kijów, ochrzczona w kościele parafialnym miasta 28.12.1847 r. Ukazem Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu Imperium Rosyjskiego z 08.12.1852 r. pod numerem 11149 do szóstej części Szlacheckiej Księgi Rodowodów guberni Kijowskiej została wpisana i dołączona do rodu;

Aleksander jak poniżej;

Władysław ur. 11.06.1855 Kijów, ochrzczony 05.09.1855 w Kijowie. 25.09.1863 roku został przyłączony do rodu i wpisany do szóstej części Szlacheckiej Księgi Rodowodów guberni Kijowskiej pod numerem 11149, farmaceuta - prowizor w Kijowie od 1893 do 1911 roku (cytowany w Księgach Pamiątkowych i Adres-Kalendarzach Guberni Kijowskiej), żonaty z Karoliną Heleną z domu Rayzacher ur. w 1863 roku, córka Romana i Julii z d. Czerniawska, zmarła 25.08.1944 w Warszawie. Dzieci:

Stefan ur. 31.08.1892 Kijów - zm. 12.1906 Kijów, wpisany do VI części Szlacheckiej Księgi Rodowodów Guberni Kijowskiej pod numerem 2344 dnia 21.06.1897;

Lila ur. 1900 Kijów zm. 1929 Warszawa, zamężna z Kazimierzem Góreckim;

Jadwiga ur. 13.08.1901 Kijów zm. 08.03.1989 Warszawa.

1.2.2.1.2.4.2.4. Aleksander Ejsmont urodzony 22.03.1850 roku w Kijowie, - wypis z księgi metrykalnej nr 56 - dnia 25 czerwca 1850 roku w Kijowskim parafialnym kościele Rzymsko katolickim został ochrzczony młodzieniec o imieniu Aleksander przez księdza Józefa Piotrowskiego wikarego z namaszczeniem radcy tytularnego Pawła i Kamilii urodzonej z Diatyłowiczów Ejsmontów małżonków. Syn urodził się tego roku miesiąca marca 22 dnia wieczorem w Kijowie. Rodzicami chrzestnymi byli: radca tytularny Feliks Kozłowski i szlachcianka Helena Kozłowska, co swoimi podpisami uwiarygodnili przy pieczęci kościelnej. -  zmarł 08.11.1903 roku w Kijowie i został pochowany na Cmentarzu "Bajkowym" w Kijowie. Ukazem Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu Imperium Rosyjskiego z 08.12.1852 pod numerem 11149 do szóstej części Szlacheckiej Księgi Rodowodów guberni Kijowskiej został wpisany i dołączony do rodu Ejsmontów. Aleksander związany zawodowo był z kolejnictwem, pracując i mieszkając w Zdołbunowie jako kontroler ruchu, Fastowie – gdzie był naczelnikiem południowo-zachodniej kolei, w Gołcie – stacji południowo-zachodnich konnych dróg żelaznych w powiecie Ananiewskim guberni Chersońskiej jako naczelnik oddziału ruchu.

Żona Zofia ur. 07.10.1856 Lublin zm. 07.06.1944 Warszawa z domu Izdebska córka Seweryna i Marceliny z d. Neczaj-Grudzewicz. W okresie międzywojennym przebywała u córki Haliny w Równe, a później w Warszawie. Dzieci: Aleksander, Paweł Maksymilian, Gustaw, Leon, Halina Maria, Maria, Kazimierz, Wanda 

Aleksander ur. 12.03.1878 Kijów, wpisany do VI części Spisu Szlachty Guberni Kijowskiej pod numerem 2055 z dnia 03.06.1897, najprawdopodobniej pomocnik dyrektora kolei wschodnio-chińskiej do 20.09.1924;

Paweł Maksymilian ur. 20.10.1879 Kijów zm. 1945 w Obozie Koncentracyjnym Oświęcim (nr 191172), akt urodzenia wydany przez Łucko-Żytomierskiego rzymsko-katolickiego Konsystorza Duchownego. Ukazem Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu Imperium Rosyjskiego z 03.06.1897 roku pod numerem 2055 do rodu Ejsmontów został przyłączony z potwierdzeniem szlachectwa. Ukończył szkołę średnią w Elizawetgradzie i studia w St. Petersburgu Instytucie Technicznym w 1904 r. , inżynier wymieniany w Księgach Pamiątkowych i Adres-Kalendarzach Guberni Kijowskiej (1910-1913), wzmiankowany w księgach adresowych miasta Poznania za okres 1930-1939, według Rocznika Politycznego i Gospodarczego 1939 wymieniany w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Poznaniu jako Naczelnik Służby w Wydziale Ruchu. Żonaty z Heleną Śliwińską (1882 – 1961 Warszawa) więziona w obozie koncentracyjnym Auschwitz, dzieci:

Stanisława ur. 03.08.1908 Kijów zm. 25.05.1995 Warszawa, ukończyła romanistykę i już przed wojną związana  zawodowo była z handlem zagranicznym. Zamężna z Kazimierzem Węglem urodzonym w 1907 roku w Poznaniu, zmarł w 1940 w obozie koncentracyjnym. W czasie wojny więziona w obozach koncentracyjnych - Auschwitz, Ravemsbrueck. Po wojnie pracowała przez długie lata w handlu zagranicznym, ostatnio w "Terexport" na Mokotowskiej w Warszawie. Niespotykanie pogodna i świetna gawędziarka;

Władysław urodzony 06 września 1911 roku, uczęszczał do różnych szkół powszechnych w Kijowie, Moskwie i Odessie - w związku z częstymi zmianami pracy przez ojca. Szkołę średnią - Gimnazjum typu humanistycznego im. św. Jana Kantego w Poznaniu ukończył zdając egzamin dojrzałości 29 maja 1930 roku. W tym samym roku podjął studia na wydziale Prawno - ekonomicznym Uniwersytetu w Poznaniu, które ukończył w 1934 r. Następnie pracował jako asystent wolontariusz Seminarium Kryminologicznego tegoż Uniwersytetu, po czym został stypendystą rządu jugosłowiańskiego. W związku w wybuchem wojny powrócił do rodziny w Warszawie. Dnia 16.09.1944 roku zmarł w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, jego numer obozowy 191173;

Gustaw urodzony 01.06.1880 (19.05.1880) Zdołbunów zm. 11.07.1954 Warszawa, akt urodzenia wydany przez Łucko-Żytomierskiego rzymsko-katolickiego Konsystorza Duchownego. Ukazem Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu Imperium Rosyjskiego z 03.06.1897 roku pod numerem 2055 do rodu Ejsmontów został przyłączony z potwierdzeniem szlachectwa; chrzest 27.03.1855 kościele parafialnym w Tajkurach, trzymali do chrztu Aleksander Jarocki i Marcelina Izdebska (babcia) ż. Seweryna. W 1898 roku po ukończeniu szkoły realnej w Elizawetgradzie wstąpił na wydział mechaniczny Kijowskiej Politechniki., którą ukończył w 1906 roku z tytułem magister inżynier technolog. Związany zawodowo z kolejnictwem: już w trakcie studiów pracował w Zarządzie Południowo-Zachodnich Kolei, jako kancelista w służbie ruchu; poprzez pracę w Irkucku, Perm, Charkowie, by osiąść po wyjeździe porewolucyjnym do Równego. W wyniku wojny Polsko-bolszewickiej dyrekcja D.O.K.P została przeniesiona do Łodzi i zlikwidowana. Od grudnia 1920 roku pracował w Wilnie w charakterze Wice dyrektora służby ruchu. W latach 1921 – 1924 był oddelegowany do Sosnowca w celu kierowania ruchem między dyrekcyjnym w Zagłębiu. Od 1925 r. rozpoczął pracę w Ministerstwie Komunikacji w IV departamencie w wydziale taborowym. W 1925 roku mianowany inspektorem ministerialnym na stanowisku inspektora ds. eksploatacji (odnotowany 07.07.1929 jako Główny Inspektor Ministerstwa Komunikacji - Gazeta Bydgoska nr 158 12.07.1929). Za lata 1930-32 odnotowany w Rocznikach Kolejowych jako inspektor ministerialny w Ministerstwie Komunikacji, Głównej Inspekcji Komunikacji (V grupy uposażenia). 14.11.1934 r. wpisany do rejestru sądowego Spółki Akcyjnej, Kolej lokalna Tarnopol-Zbaraż z siedzibą we Lwowie jako członek zarządu (sygn. II RHB X 1513), według Rocznika Politycznego i Gospodarczego za 1939 rok Naczelnik w Wydziale Towarowym Departamentu Ruchu Kolejowego w Ministerstwie Komunikacji. W czasie okupacji nie pracował na kolei, natomiast w firmie „Bolesław Borkowski” hurt węgla jako kierownik bocznicy na Towarowej 13 w Warszawie. Po wojnie został mianowany członkiem Rady Technicznej przy Ministrze Komunikacji, później jako Starszy Radca ds. Technicznych, po uzyskaniu uprawnień emerytalnych został przeniesiony w stan spoczynku.  Od 1951 roku zatrudniony został w Wydawnictwie Komunikacyjnym, jako redaktor działowy w Redakcji Książek Kolejowych. Tłumaczył „Stacje i węzły kolejowe” P.W. Bartieniewa; "Przodujące metody organizacji ruchu pociągów” Akseniow, Ivan Akovlevic; redaktor WK „Podręcznika dla rewidenta wagonów” Warszawa 1953. Odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi w dniu 09.06.1932, Krzyżem Kawalerskim Polonia Restituta – 11.11.1937 (http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WMP19372600410 oraz po raz kolejny Złotym Krzyżem Zasługi nadanym dn. 22.07.1946 r.. Dwukrotnie żonaty, z Wiktorią z Rodziewiczów (25.07.1879 - 16.11.1944), córką Anny z Miszkiewiczów-Popejko, I voto Jachimowicz i po raz drugi z Julią (01.10.1899 U-? zm. ?) z domu Kotarska c. Bronisława i Marii, I voto Wojciechowska , ślub 25.01.1949 USC Warszawa;

Leon wyszczególniony poniżej;

Halina Maria urodzona w Zdołbunowie 31.12.1885 zmarła 24.04.1980 w Warszawie, akt urodzenia wydany przez Łucko-Żytomierskiego rzymsko-katolickiego Konsystorza Duchownego. Ukazem Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu Imperium Rosyjskiego z 03.06.1897 roku pod numerem 2055 do rodu Ejsmontów została przyłączona z potwierdzeniem szlachectwa. Zamężna z Michałem Skokowskim (14.11.1878 Cudnów – 20.03.1930 Równe, pochowany w Warszawie na Powązkach, synem notariusza Dezyderego na Żytomierszczyźnie i Seweryny z Gołębiowskich, adwokatem prowadzącym kancelarię w Równe, był senatorem II Rzeczpospolitej z listy BBWR na Wołyniu). Halina ukonczyła w 1905 roku konserwatorium w Warszawie, w 1907 roku wyszła za mąż za Michała, w latach 1914-1915 była prezesem szpitala dla żołnierzy w Żytomierzu, działała w Białym Krzyżu, od 1921 roku przebywała w Równe, gdzie działała w Polsko Amerykańskim Komitecie Pomocy Dzieciom, odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi (28.12.1927 nr 1664), w latach 1930-1936 była członkiem Rady Nadzorczej PBK, w czasie II Wojny Światowej pomagała kuzynce Emilii Malesie "Marcysi". Opiekowała się matką Zofią i przechowywała rodowe precjoza;

Maria ur. 27.12.1890 Elizawetgrad, wpisana do VI części Spisu Szlachty Guberni Kijowskiej pod numerem 2035 z dnia 03.06.1897;

Kazimierz ur. 17.11.1892 r. Elizawetgrad zm. 21.09.1968 Warszawa, wpisany do VI części Spisu Szlachty Guberni Kijowskiej pod numerem 2055 z 03.06.1897. Szkołę średnią ukończył w Elizawetgradzie w 1912 roku i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Kijowie, które ukończył w 1919 roku z powodu mobilizacji w czasie I Wojny Światowej. Po powrocie do kraju w 1920 roku zostaje zmobilizowany i przebywa w wojsku do 1923 roku, skąd zostaje przeniesiony do rezerwy w stopniu porucznika. Rozpoczyna aplikację adwokacką w kancelarii adwokata Michała Skokowskiego w Równe. W sierpniu 1924 rozpoczyna pracę w Wydziale Finansowym Zarządu m. st. Warszawy w charakterze kierownika legislatywy, po czym Kierownika Finansowego w Oddziale Praga. Od 22.09.1939 przebywał w niewoli Oflag Woldenberg. Po powrocie z niewoli zatrudniony w Spółdzielni Budowlanej „S.J.B.” jako kierownik biura. Od 1946 roku zatrudniony w Centralnym Zarządzie Przedsiębiorstw Kolejowych jako naczelnik wydziału zaopatrzenia. W 1953 r. rozpoczyna pracę w Centralnym Zarządzie Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych jako Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia. W maju 1956 roku odznaczony srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 1958 roku na emeryturze, nadal jednak pracuje jako pomocnik radcy prawnego w Warszawskim Zarządzie Eksploatacji Kruszywa. Od 1964 zatrudniony w Zjednoczeniu Przemysłu Kruszyw i Surowców Mineralnych w Biurze Koordynacji Dostaw na stanowisku Kierownika Działu finansowo-ekonomicznego. Jego pasją była gra na wyścigach konnych. Ożeniony trzykrotnie, przy czym dwie pierwsze żony nieznane, prawdopodobnie z jedną z nich miał syna Aleksandra urodzonego około 1920 roku w Równe. Trzecia żona to Irena Franciszka (02.04.1905 Warszawa – 11.06.1988 Warszawa) z domu Kratzer (córka Władysława i Janiny z d. Czarneckiej) muzyk – ukończyła Wydział Nauczycielski Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie w 1934 roku, a w 1950 roku złożyła egzamin dyplomowy w klasie śpiewu, urzędniczka w Instytucie Dróg Mostowych w Warszawie. Dzieci:

Jerzy Władysław urodzony 24.01.1926 w Warszawie, ochrzczony 25.04.1926 roku w kościele parafialnym św. Antoniego, szkołę powszechną kończył po rozpoczęciu II Wojny Światowej mieszkając wraz matką i siostrą na Kruczej 21/6 w Warszawie. Szkołę średnią kończy w czasie okupacji na tajnych kompletach, pracując przy tym jako robotnik magazynowy w Fabryce Gazów Spawalniczych PERUN. Walczył w Powstaniu Warszawskim w Batalionie IWO, 4 kompanii w stopniu st. strzelec, 03.10.1944 zostaje złapany przez okupanta i transportowany najpierw na piechotę do Ożarowa, później pociągiem do Lamsdorfu – Łambinowice Stalag 18c numer jeniecki 105045. Po wyzwoleniu obozu trafia do Armii Andersa we Włoszech w miejscowości Macerata do dowództwa zwalczania moździerzy i służy tam jako kierowca. W 1947 roku zostaje przeniesiony wraz z jednostką do Anglii, gdzie uczestniczy w kursach kreślarskich, pracując nadal w charakterze kierowcy. Po zdemobilizowaniu podejmuje pracę w kompani górniczej N.C.B. National Coal Board jako kreślarz i rozpoczyna naukę na studiach wieczorowych w kierunku mechaniczno-inżynieryjnym. Po ukończeniu studiów od 1957 roku pracuje w Mitchell Engineering do 1960. Zmienia wtedy też nazwisko na Esmont ze względu na trudności w wymowie nazwiska rodowego. Od 1960 roku pracuje w Birtley Engineering jako kreślarz do 1964. Od 1964 roku pracuje jako inżynier budowlany w Armstrong Whitworth Eng. w Newcastle do 1968 roku. Następnie rozpoczyna swój własny biznes, wznosząc wiele budowli przemysłowych. Pracę zawodową kończy w wieku siedemdziesięciu lat. Ożeniony z Elizabeth Elien (28.07.1932) z domu Winterburn (córka Cecil Vincent i Edith Preturia May z d. Appleby) urodzona w Cramlington. Zmarł 25.07.2012 r. po długiej chorobie w szpitalu w Newcastle, pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie. Dzieci: Helen Irene (24.04.1962) urodzona w Blyth niedaleko Newcastle, zamężna z Patrick Turvey. Jest wolontariuszką w hospicjum w Alnwick. Susan May urodzona 19.08.1965 w Blyth. Była zamężna z Dowse i ma dwójkę dzieci: Lee Michael (28.11.1994), Beth Caitlin (07.03.1998). Powróciła do nazwiska Esmont. Pracuje zawodowo, jako wychowawczyni w przedszkolu.

Teresa urodzona 28.03.1930 roku w Warszawie. Wychowywana w trudnych czasach, została wykształcona na tyle, aby samodzielnie pracować przez długie lata w Polskim Radiu - redakcji zagranicznej, jako korespondentka obcojęzyczna, a później w telewizji, jako redaktor programowy. Dwukrotna mężatka, przy czym, pierwszy to młodzieńcza pomyłka, natomiast z drugim mężem Wacławem Izwantowskim doczekała się syna Jerzego Marka (24.03.1955-19.09.2015). Teresa po matce, i jej syn również muzykalnie są uzdolnieni. Jerzy mechanikiem samochodowym z wykształcenia został, lecz nigdy w tym zawodzie nie pracował. Oddał się w całości muzyce i żonie Krystynie z d. Antoszkiewicz (13.09.1958) - architekcie z zawodu, wychowując córkę Olgę Teresę;

Wanda urodzona 23.03.1897 roku, zmarła 26.07.1921 roku w Warszawie.

1.2.2.1.2.4.2.4.4. Leon Ejsmont ur. (22.11.1883 wg kalendarza juliańskiego) 05.12.1883 Zdołbunów. Ukazem Departamentu Heroldii Rządzącego Senatu Imperium Rosyjskiego z 03.06.1897 pod numerem 2055 do rodu Ejsmontów został przyłączony z potwierdzeniem szlachectwa. Uczęszczał do szkoły średniej w Elizawetgradzie (obecnie Kirowograd), którą ukończył 08.06.1903 (świadectwo Ziemskiej Realnej Szkoły nr 277). Najprawdopodobniej ukończył studia związane z budownictwem, bowiem później pisze się, że jest z zawodu inżynierem. Pracował w Białej Cerkwi, Kijowie. Brał udział w I Wojnie Światowej w stopniu Sztabskapitana saperów. W 1919 roku był pomocnikiem naczelnika komunikacji w Korostenie „Wołyński Post”. Wiosną 1920 roku poprzez Rumunię powrócił do Polski – Warszawy. Pracował na kolei w Brześciu nad Bugiem. Kolejnym miejscem pracy było Państwowe Biuro Odbudowy Polesia z siedzibą w Prużanie. Z ramienia Polskiej Partii Socjalistycznej kandydował do Senatu. W 1925 roku po zakończeniu nauki przez córkę Helenę (matura w Prużanie) wrócił wraz z rodziną do Warszawy. Przez kilka lat pracował jako budowlaniec w różnych firmach, między innymi jako członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Oficerów Żandarmerii w Warszawie, następnie w Warszawskiej Spółce Akcyjnej Budowy Parowozów (Parowóz) przy ulicy Kolejowej, by w 1933 roku zostać dyrektorem w Spółce Akcyjnej Wielkich Pieców i Zakładów Ostrowieckich w Warszawie. Tam też pracował do września 1939 roku. Mieszkał w Radości pod Warszawą. Zmarł 11.09.1942 w Warszawie na skutek powikłań cukrzycowych.

Ożeniony dwukrotnie, najpierw z Lidią Łuczyńską (ur. 21.01.1887 Kijów) data ślubu i rozwodu jest nieznana, po raz drugi 20.01.1920 roku w Odessie z Larysą Siemionow ur. 22.01.1895 w Kijowie (wg kalendarza juliańskiego 09.01.1895 – chrzest 15.09.1895) córką Jana porucznika 132 Benderskiego Pułku Piechoty i Marii z d. Łuczyńskiej. Zmarła 05.08.1968 roku w Warszawie. Dzieci: Irena, Aleksander

Helena córka Leona i Lidii, urodzona 10.11.1906 w Kijowie, przyrodnia siostra Ireny i Aleksandra, którymi się opiekowała jako starsza siostra. Ukończyła szkołę średnią w 1925 roku w Prużanie. W 1926 roku ukończyła roczny kurs buchalteryjno-handlowy w Szkole Handlowej im. Sekułowicza w Warszawie. Od 28.10.1926 do 31.08.1935 pracowała w Okręgowej Dyrekcji Kolei Państwowych w Wydziale Eksploatacyjnym dziale technicznym najpierw jako maszynistka, a od 1928 roku jako starszy kancelista. W okresie 1935-1940 miała przerwę w pracy z uwagi na obowiązki zawodowe męża. Od 01.09.1940 do 31.07.1944 zatrudniona w spółce „Inż. Stanisław Palecki i Sp-ka” w Warszawie jako kierownik biura. Od 15.03.1945 do 31.03.1946 w Państwowej Wytwórni Prochu w Łęgnowie w dziale administracyjno-księgowym. W dniu 31.10.1946 została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. W okresie 11.04.1946 – 01.05.1947 pracowała w Zjednoczonych Państwowych Browarach w Gdańsku jako kierownik działu handlowego. Ponownie miała przerwę w pracy w okresie 1947 – 1954 w związku z pracą męża. Po tym okresie pracowała w Wydawnictwie Przemysłu Lekkiego i Spożywczego w Warszawie w okresie 01.04.1954 – 28.02.1969 na stanowisku Kierownika działu administracyjno-gospodarczego, po czym przeszła na  emeryturę. Dwukrotnie zamężna, pierwszym był Stanisław Chodkiewicz (1906 - ? ) urodzony w Berdyczowie, a zmarły w Kanadzie syn Stanisława Antoniego i Jadwigi z Brzezińskich, inż. chemik; drugim mężem był Aleksander De Luhe (17.08.1891 – 25.02.1954) urodzony w Dobroje syn Józefa i Anny z Kulpowiczów. Aleksander z zawodu był inżynierem mechanikiem marynarki wojennej po Politechnice Petersburskiej, współzałożycielem Ligii Morskiej w 1918 roku, pracował w Najwyższej Izbie Kontroli jako radca do spraw kontroli budowy portu w Gdyni. Przez krótki okres Helena i Aleksander zamieszkiwali w Szczecinie, tuż po zakończeniu II Wojny Światowej, gdzie Aleksander był pełnomocnikiem rządu do spraw związanych z odbudową portu. Następnie pracował w Centrali Banku Inwestycyjnego w Warszawie jako Naczelny Inspektor Techniczny. Helena zmarła 31.05.1997 roku w Warszawie.

Irena urodzona 12.11.1920 w Warszawie – zm. 25.12.2001, mieszkając w Radości uczęszczała do szkół w Warszawie, kończąc prywatne gimnazjum żeńskie im. Leonii Rudzkiej. Pracowała jako urzędniczka w instytucie elektrotechniki. Poślubiła 30.12.1943 r. Tadeusza Zabłockiego (01.08.1913 – 14.03.1992) wydając na świat córkę Hannę (01.02.1945). Mąż Tadeusz ukończył prywatne gimnazjum męskie im. St. Kostki w Warszawie, studiował na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lwowskiej, pracował aż do odejścia na emeryturę w Zrzeszeniu Prywatnego Handlu i Usług m. st. Warszawy na różnych stanowiskach, przez kilkanaście lat jako dyrektor. Córka Hanna ur. 01.02.1945 w Warszawie ukończyła chemię na Politechnice Warszawskiej i pracowała jako technolog w Warszawskiej Fabryce Tworzyw Sztucznych „POLLENA”. Obecnie będąc na emeryturze zwiedza świat.

1.2.2.1.2.4.2.4.4b.3. Aleksander Ejsmont ur. 28.03.1922 Prużany zm. 04.06.1986 Szczecin. Ochrzczony przez kapelana wojskowego Franciszka Bolek w Prużanie 06.02.1923 roku. Lata młodości do wybuchu wojny spędził w Warszawie mieszkając w Radości. Uczęszczał do Gimnazjum Wojciecha Górskiego, kończąc je maturą w 1940 r., dalej uczęszczał do Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Warszawie (szkoła Wawelberga) równocześnie pracując na Dworcu Wschodnim. Od początku wojny walczył w konspiracji ZWZ AK, będąc poszukiwanym przez Gestapo wstąpił w 1943 roku w szeregi 3 batalionu 77 pp. pod dowództwo Bolesława Piaseckiego. Następnie w 1944 roku w Wojsku Polskim w stopniu plut. podch.. Od jesieni 1945 roku na stałe zamieszkał w Szczecinie. Po kilku latach różnych prac dorywczych od 1952 roku poświęcił się dziennikarstwu. Pracował w Słowie Powszechnym, Zachodniej Agencji Prasowej, Głosie Szczecińskim, kończąc swą karierę w Spojrzeniach, jako sekretarz redakcji. Był członkiem ZBoWiD, Komitetu Frontu Jedności Narodu, założycielem Instytutu Zachodnio-Pomorskiego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim, Partyzanckim, Złotym Zasługi, Medalem za Warszawę i innymi. Żonaty z Marią Zofią z domu Ryterską ur. 11.05.1921 w Pniewach. Wykształcona z maturą małą, kończąc gimnazjum w Bydgoszczy, pracowała zawodowo jako księgowa. W związek małżeński weszła z Aleksandrem 11 stycznia 1946 roku w Szczecinie biorąc ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego w Szczecinie, ślub kościelny 16.03.1946 roku w parafii pod wezwaniem NSPJ. Działaczka Ligi Kobiet Polskich, przez wiele lat przewodniczyła Komisji Rewizyjnej. Pionier miasta Szczecina, odznaczona krzyżem zasługi. Trudny czas powojennej odbudowy kraju i budowy demokracji poprzez pracę w PAX-ie, Spółdzielni Spożywców, RUCH-u i wychowywaniu czwórki dzieci miał swój wpływ na jej zdrowie. Przeżywszy 81 lat nie doczekała prawnuków. Dzieci: Jolanta Antonina, Stanisław Wiesław, Barbara, Leon Jarosław

Jolanta Antonina urodzona tuż po wojnie (01.10.1946) w Szczecinie. Dnia 07.02.1970 roku wyszła za mąż za Jerzego Wiatrowskiego (18.02.1942).

Stanisław Wiesław (29.10.1947 – 19.09.2007). Był dobrym i uczuciowym, trochę zbuntowanym i nie do końca szczęśliwym. Szkoły zawodowe ukończył z branży morskiej, z którą związany był do przejścia na rentę. Ożeniony z Krystyną z d. Pawłowską (29.03.1944), bezdzietny.

Barbara urodzona 08.01.1950 w Szczecinie.W 1971 roku weszła w związek małżeński z Januszem Pesta (06.11.1946 – 30.12.1992). 

1.2.2.1.2.4.2.4.4b.3.4. Leon Jarosław składający w opowieść poszczególne biografie. Urodził się 20.09.1957 w Szczecinie, chrzest 06 czerwca 1958 roku w kościele NSPJ - trzymali Tadeusz Zabłocki lat 45 i Urszula Piskorska lat 36 (żona Czesława krajoznawcy), ukończył Szkołę Podstawową Nr 1, Liceum Ogólnokształcące Nr 1, Studium Policealne przy Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 1, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.  Żona Grażyna Maria z d. Władzińska, urodzona 02.02.1958 w Lublinie z Stefana i Zofii z d. Materek. W związek małżeński wstąpiła z Leonem Jarosławem 16.01.1982 roku w USC w Szczecinie oraz 04.09.1982 roku w parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Konopnicy. Dzieci: Radosław Kamil, Maciej Aleksander

Radosław Kamil urodzony 28.01.1983 w Szczecinie. Uczęszczał do Szkoły Podstawowej nr 8, gdzie już w klasie szóstej otrzymał wyróżnienie od Ministra Edukacji Narodowej i indywidualny tok nauczania z języka polskiego i matematyki. Przez kolejne lata nagradzany stypendiami od Prezydenta Miasta, wyróżnieniami za udziały w konkursach i otoczony opieką Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. Szkołę średnią ukończył z drugą lokatą i Srebrnym z Makiem Medalem Szkoły IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie, miał liczne wyróżnienia z olimpiad naukowych i dalej był pod opieką funduszu. Zamiłowany fotograf amator, członek Oddziału Szczecińskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Studia wyższe odbywał w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim w kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych, które ukończył po czterech latach nauki z wynikiem bardzo dobrym jako magister biotechnologii. W między czasie, przez dwa lata studiował również na Akademii Medycznej. Dalsze swe losy skierował na studia doktoranckie w Dreźnie w Instytucie Maxa Plancka przy Uniwersytecie Technicznym, specjalizując się w genetyce, które ukończył w 2011 roku uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych. Ma na swoim dorobku już kilka publikacji, w tym również w Nature. W 2010 roku uzyskał licencję pilota samolotowego, nowego hobby, tak w między czasie. Swoją dalszą drogę życiową związał z nauką, jako samodzielny pracownik naukowy w Katolickim Uniwersytecie Lueven. Aby życie było ciekawsze i bardziej dojrzałe w dniu 27 sierpnia 2011 roku wstąpił w związek małżeński z Pauliną Aleksandrowicz urodzoną 26 sierpnia 1982 roku w Brzegu Dolnym i tam też ochrzczoną w kościele pw. Wszystkich Świętych, córką Józefa i Bogusławy z d. Siwczyńska. Ślub odbył się w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłakowicach, a wesele na Górze Szybowcowej w Jeżowie Sudeckim, to tak w nawiązaniu do hobby męża. Swoją edukację dalej kontynuuje, kończąc najpierw Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w mieście rodzinnym, studia wyższe na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w 2006 roku, by dalej ku spotkaniu ze swym przyszłym wybrankiem na studiach doktoranckich Technicznego Uniwersytetu w Dreźnie w Instytucie Carl Gustav Carus specjalizując się w wirusologii. Rok 2011 obfity w przeżycia dał jej tytuł doktora nauk medycznych i kontynuację nauki, jako samodzielny pracownik naukowy w KU Lueven. 4 grudnia 2013 roku przyszła na świat Alicja Nina (ALANINA - aminokwas) to tak dla uświadomienia innym, że są naukowcami. 

Maciej Aleksander urodzony 03.01.1996 w Szczecinie. Chłopak, jak większość członków rodu niezwykle zdolny, trochę leniwy i zadziorny. Ukończył Szkołę Podstawową nr 1 z siódmą lokatą. Uczęszczał do IX Gimnazjum, do klasy o profilu matematycznym, bowiem, jak się okazuje przejawia zdolności do nauk ścisłych, a zwłaszcza chemii. W ostatniej klasie gimnazjalnej miał indywidualny tok nauczania z chemii, zaliczył kilka sukcesów w konkursach ogólnopolskich i kuratoryjnych z chemii oraz fizyki, jako ich laureat i finalista. W 2012 roku otrzymał pieniężną Nagrodę od Prezydenta Miasta Szczecina, został wpisany do Złotej Księgi Szkoły otrzymując jednocześnie tytuł Primus Inter Pares, średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym 5,26. Dalszą edukację kontynuował w II Liceum Ogólnokształcącym w klasie o profilu matematyczno-chemicznym, które ukończył z 5 lokatą - jako finalista i laureat konkursów i olimpiady chemicznej. Dalszą swą edukację skierował na studia politechniczne w kierunku chemii. Hobby, na wzór starszego brata, obrał związane z awiacją, udzielając się w sekcji szybowcowej Aeroklubu Szczecińskiego z licencją pilota. 

Z uwagi na bardzo ciekawe, skomplikowane i nie pozbawione wartkiego wątku losy niektórych członków Rodu, biografia od Leona syna Aleksandra po Leona syna Aleksandra znajdzie swe odzwierciedlenie w odrębnej publikacji. 

Natomiast warte są przytoczenia biografie, niektórych nie powiązanych bezpośrednio z wytłuszczoną powyżej linią, a związanych z tą gałęzią, członków Rodu.

 

Franciszek Maria Kandyd Ejsmont (Eysymont) ps. Lumir ur. ok października 1853 Żytomierz zm. 29.08.1910 w Krakowie (szpital Św. Łazarza) i został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie. Syn Szymona i Emilii z Terleckich. Wpisany do VI cz. Szlacheckiej Księgi Rodowodów Guberni Wołyńskiej pod nr 3555 dn. 06.10.1888 w Żytomierzu. W wieku siedemnastu lat podjął studia prawnicze w Kijowie jednocześnie klarując swoje upodobanie do literatury. Już od najmłodszych lat w rodowym dworku w Wielkiej Czenihówce oddawał się częstemu rymowaniu, pierwszym próbom literackim. Sprzyjała temu atmosfera domu rodzinnego, gdzie jego matka Emilia miała szerokie ambicje literackie, zaś starszy brat Antoni August wielce przysłużył się w ukształtowaniu jego światopoglądu. Pierwsze swoje kroki literackie zamieścił w zbiorze Co bóg dał Kijów 1872, tomiku Odgłos z Polesia Kijów 1872. W kolejnych latach próbuje swoich sił literackich w prasie warszawskiej i poznańskiej, zamieszczając kilka „korespondencji z Polesia”. Zawiązuje znajomość z Józefem Ignacym Kraszewskim, w marcu 1873 roku do Kijowa dociera Program polski Kraszewskiego, który Lumir obiecuje własną ręka przepisać i przy okazji świąt wielkanocnych objawić „mieszkańcom szumiącego Polesia”. Studia prawnicze kolidowały z jego twórczością literacką i z tegoż względu zamierza opuścić Kijów udając się do Krakowa. Dochodzi do tego po śmierci ojca Szymona (10.10.1873). Od zimowego półrocza 1874/75 podjął studia na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydaje Poezja w życiu ser. I Obrazy poleskie Kraków 1875, Walka idei. Tragi-komedyja z dawnej przeszłości Kraków 1875, rozlicznych wierszy i tekstów do muzyki na fortepian Fryderyka Prochaski. Po roku studiów z zaliczeniem okresu kijowskiego kończy edukację na uniwersytecie i udaje się w rodzinne strony. Na początku 1877 wyjechał do Wiśniowca, gdzie pełniąc służbę biblioteczną starał się ocalić księgozbiór po Wiśniowieckich, Mniszkach i Platerach, niestety z braku nabywców nieskutecznie. Napisał tam „Walka idei” i „Gwiazda wschodu” oraz wiele innych. Wraz z rokiem 1879 następuje przerwa w publikowaniu dzieł Lumira. Zostają one dopiero opublikowane w 1900 roku. W kolejnych latach ogłosił Poema-Prolog Kraków 1902, Światełka, Nowy Grunwald oraz Ostatni grom Kraków 1910. Żonaty z Emilią Baranowską (1850-1899) I voto Wiszniewska. Przed śmiercią zamieszkiwał w Krakowie, przy ul. Karmelickiej 8 (par. Św. Szczepana).

 

Heliodor Alojzy Ejsmont zwany Eysmont urodził się 21.07.1861, syn Stanisława sekretarza kolegialnego i Antoniny Stojanowskiej. Ukończył studia wyższe w Instytucie Politechnicznym w Petersburgu, ze stopniem inżyniera-technologa. Pierwszą pracą była służba w Zarządzie kolei „Libawo-Romeńskiej”, w okresie od 01.06.1887 do 01.10.1893. Kolejny etap życiowy związany był z „Pierwszym Rosyjskim Towarzystwem Ubezpieczeń zał. 1827 r.” na stanowisku inspektora. Dzięki swym niepowszednim zdolnościom i niezmordowanej pracy zdobywa w krótkim czasie uznanie i zaufanie Dyrekcji Towarzystwa, która powierza mu zarząd Okręgu Kijowskiego, bardzo obszernego, bo obejmującego 11 guberni, w tym i Chersońską z Odessą włącznie. Na tym odpowiedzialnym stanowisku dał się poznać z jak najlepszej strony, jak również położył bardzo poważne zasługi na niwie społecznej. Był on z wyboru prezesem towarzystw ochotniczej straży ogniowej w Kijowie i Odessie. Ponadto w 1906 roku został powołany na urząd radnego miasta Kijowa. Był otaczany powszechnym uznaniem i sympatią tak współobywateli, jak i współpracowników, którzy przez szereg lat wybierali go prezesem Kijowskiej i Odesskiej Komisji Inspektorów Towarzystw Ubezpieczeń. Był jednym z inicjatorów i założycieli Związku Ajentów i Inspektorów, jak również twórcą ustawy ubezpieczeniowej. W 1907 roku w uznaniu położonych zasług dla instytucji ubezpieczeniowych oraz wybitnych zdolności administracyjnych i doświadczenia zawodowego został powołany na pomocnika dyrektora zarządzającego Towarzystwem do Petersburga. Zmarł 21.03.1908 r. w Petersburgu, przeżywszy niespełna 47 lat.

 

 

 

 

 

Powered by Etomite CMS.